Projekt

logo EU

Název projektu: Firemní Dětská skupina z.s.

Dětská skupina Ještěrka, zařízení péče o děti předškolního věku – Na Průhoně 159, Vestec

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce


Harmonogram projektu: zahájení projektu 1.9.2018, ukončení projektu 31.8.2020

Kapacita zařízení: 20
Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění